ابعادی ها

تولید در ابعاد:
(۶۰×۳۰)
(۸۰×۴۰)
(۱۳۰×۷۰)
(۱۵۰×۱۰۰)